Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Informacja z walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego


INFORMACJA

O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM

KOŁA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

W JELENIEJ GÓRZE NA KADENCJĘ  2015-2019 r.

 

 

W dniu 16 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP JRG Nr 1 przy ul. Sokoliki odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła ZE i R Pożarnictwa podsumowujące działalność Koła , Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zebranie po krótkiej dyskusji przyjęło sprawozdania Prezesa Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnika Koła oraz udzieliło absolutorium władzom Koła. Głównym tematem dyskusji było:

- poszerzenie zakresu działalności koła ,

- działalność członków koła na rzecz Związku i środowiska strażackiego,

- udział członków koła w imprezach i spotkaniach ,

- problemy socjalno bytowe emerytów i rencistów,

Zebranie wybrało nowe władze w następującym składzie:

-  Zarząd Koła w składzie : Prezes – kol. Jan Padewski , Wiceprezes kol. Zdzisław Łukaszewicz , Sekretarz kol. Urszula Klecz – Wólkiewicz , Skarbnik kol. Irena Tarasek , Członek Zarządu kol. Stanisław Socha.

- Komisję Rewizyjną: Przewodnicząca KR kol. Eugenia Oleksin , Wiceprzewodnicząca kol. Małgorzata Rzecycka , Sekretarz kol. Krystyna Dudek.

- Zebranie wybrało Delegatów na Zjazd Wojewódzki Związku kol.kol. Jana Padewskiego oraz Ryszarda Gromuła.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały , którą zebrani zatwierdzili jednogłośnie z naciskiem na:

- podjęcie działań celem pozyskania nowych członków,

- poszukiwanie dodatkowych środków finansowych ,

- zwolnienie 1 członka koła z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Zebranie zakończyło się uroczystym spotkaniem oraz wspomnieniami o wspólnej służbie , kolegach i problemach życia codziennego.

 

Tekst: Jan Padewski