Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej


Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej

 

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki  straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku  do piątku w godz. 7:30-15:00

 
W celu otrzymania zaświadczenia należy:
 

1.       Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Plac Ratuszowy 58  Za wydanie zaświadczeń. z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej określają art. 5, 6, 7 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

1.      Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późniejszymi zmianami).

2.       Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z dnia 28 września  2007  r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

 
 

2.       Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek  straży pożarnej - wzór wniosku do pobrania:

 

• w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze (ul. Sudecka2, 58-500 Jelenia Góra)

 

• wzór wniosku na stronie internetowej : POBIERZ

3.    Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć:

 
 
 

• osobiście  do  KM  PSP w Jeleniej Górze (ul. Sudecka2, 58-500 Jelenia Góra) - w sekretariacie

 

• listownie na adres: Komenda Miejska PSP w Jeleniej Górze, ul. Sudecka2, 58-500 Jelenia Góra

 

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz.  U.  z  2000  r. Nr  98  poz.1071 z późn. zm.)