Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Użytkowanie butli gazowych na gaz propan - butan


Eksploatacja butli gazowych Drukuj

Gaz płynny jest nowoczesnym, wygodnym i bardzo wartościowym paliwem. Pod względem kalorycznym znacznie przewyższa nie tylko węgiel, ale także gaz ziemny. Wyjątkowo korzystną cechą gazu płynnego jest to, że nie jest on trujący i nie pozostawia szkodliwych resztek oraz widocznych śladów spalania. Dzięki swym właściwościom gaz płynny zyskał wysoką ocenę użytkowników. Stosowany jest on dziś w całym świecie dla różnorodnych celów, głównie w gospodarstwie domowym i turystyce.

Gaz płynny przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze pokojowej, przyjmuje postać gazu (pary). W butli gaz zmagazynowany jest pod ciśnieniem kilku atmosfer. Ciśnienie gazu w butli zależne jest od temperatury otoczenia; im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie.

Butla wytrzymuje wprawdzie ciśnienie kilkunastu atmosfer, niemniej przechowywanie jej w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej 35°C spowodować może wzrost ciśnienia w butli powyżej dopuszczalnej normy i w następstwie może doprowadzić do rozerwania butli i wybuchu gazu. Gaz propan - butan jest cięższy od powietrza i w razie wypływu z nieszczelnej instalacji gromadzi się przy podłodze, może spływać do miejsc niżej położonych (np. piwnic). Zmieszany z powietrzem w stosunku objętościowym 1,5 do 10% tworzy mieszaninę silnie wybuchową.

Dla uniknięcia więc jakichkolwiek niepożądanych skutków, dostawca gazu prosi o prze strzeganie poniższych wskazówek.

l. Transport ładunków gazowych (butli z gazem):

1. Przed przystąpieniem do transportu butli należy sprawdzić czy zawór jest dokręcony i czy posiada uszczelkę gumową przy wylocie zaworu.

Następnie należy umocować nakrętkę na wylocie zaworu, a na butlę pozbawioną kołnierza nakręcić kołpak ochronny.

2. Butlę należy przewozić lub przenosić w pozycji pionowej.

3. Przy transporcie butla winna być zabezpieczona przed upadkiem.

4. Butli nie wolno rzucać, przewracać, toczyć, uderzać itp.

5. Butli nie wolno przewozić razem z innymi materiałami wybuchowymi, łatwopalnymi itp.

 II.-Przechowywanie butli gazowych:

1. Butli nie wolno przechowywać w warunkach wpływających ujemnie na ich wytrzymałość, np. w otoczeniu, w którym zachodzi możliwość działania substancji korodujących.

2. Butli nie wolno przechowywać w pobliżu powierzchni promieniujących ciepło w odległości mniejszej niż 1,5 m.

3. Butli nie wolno umieszczać w sąsiedztwie liczników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń powodujących iskrzenie.

4. Temperatura pomieszczenia, w którym znajduje się butla nie może przekraczać 35°C.

5. Butli nie należy przechowywać w pomieszczeniach, w których:

- poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu;

- znajdują się inne materiały łatwopalne;

- nie ma zainstalowanych aparatów gazowych.

6. W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie insta lacji gazu płynnego z butli jest zabronione.

7. W mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można przechowywać nie więcej niż dwie butle przyłączone do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11 kg.

8. Butle należy ustawiać w pozycji pionowej - zabezpieczając przed przewróceniem, uderze niem, dostępem osób niepowołanych, dzieci itp.

9. Butli nie należy ustawiać w miejscach nasłonecznionych.

III. Wymiana butli gazowej.

Wymiana butli gazowej wymaga wykonania następujących czynności:

1. Należy zakręcić zawór na butli pustej (w prawo).

2. Odkręcić reduktor od butli. Nakrętka reduktora posiada "lewy" gwint, odkręca się w prawo.

3. Butlę pustą odstawić w bezpieczne miejsce. Zakręcić zaślepkę i kołpak (w butlach bez koł nierza ochronnego).

4. Z butli pełnej zdjąć kołpak zakrywający zawór (w butlach bez kołnierza ochronnego).

5. Sprawdzić czy zawór butlowy jest zakręcony. Odkręcić zaślepkę z tworzywa na zaworze (lewy gwint).

6. Sprawdzić stan uszczelki gumowej, w razie potrzeby wymienić.

7. Butlę ustawić w miejscu przeznaczenia.

8. Zakręcić reduktor. Nakrętka reduktora dokręca się w "lewo".

9. Sprawdzić czy zawory odbiornika gazu (np. kuchni gazowej) są zamknięte. 10. Odkręcić zawór na butli (w lewo). Sprawdzić szczelność całej instalacji pokrywając zawór butli, reduktor, złącza wodą z roztworem mydła. Powiększające się pęcherzyki piany my dlanej wskazują, że połączenie jest nieszczelne.

Dokręcenie może być dokonywane tylko przy zamkniętym zaworze butlowym. W razie nie możliwości uzyskania szczelności wezwać uprawnionego instalatora gazu płynnego.

Szczelności butli gazowej i instalacji w żadnym wypadku nie wolno badać otwartym ogniem (np. przy użyciu zapałki lub zapalniczki)!

IV. Uwagi końcowe.

Przy ulatnianiu się gazu należy:

1. Zakręcić zawór główny butli.

2. Wyłączyć lub wygasić wszelkie źródła otwartego ognia, a także źródła światła.

3. Nie włączać żadnych odbiorników elektrycznych (lodówka, pralka itp.).

4. Otworzyć drzwi i okna.

5. Odłączyć butlę i wynieść w bezpieczne miejsce.

6. Zawiadomić dostawcę gazu lub uprawnionego instalatora.

Nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w instalacji wykonanej przez uprawnio nego instalatora.

Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni bezpieczne korzystanie z gazu płynnego!