Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl

Nowe władze ZOP ZOSP RP w Jeleniej Górze


Nowe władze powiatowe strażaków ochotników.

 

Od listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz oddziałach gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej powiatu jeleniogórskiego odbywała się kampania sprawozdawczo- wyborcza podczas której podsumowano mijającą kadencję oraz wybierano nowe władze, a także ustalano programy i kierunki działania na lata 2016 – 2021.

W dniu 8 października 2016 r. odbył się zjazd oddziału powiatowego  ZOSP RP. Zjazd rozpoczęto odegraniem hymnu strażackiego oraz uczczeniem minuty ciszy za zmarłych strażaków podczas działań ratowniczych a także z przyczyn naturalnych.

Prezes Oddziału Powiatowego Druh Wojciech Gral złożył sprawozdanie z działalności oddziału podczas kadencji za lata 2011 – 2016 r. W sprawozdaniu ocenił sukcesy i niepowodzenia. Niemniej nastąpił kolejny krok do przodu w rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Prezes podziękował gminnym władzom samorządowym za udzieloną pomoc i wsparcie. Podziękował  także starostwu powiatowemu i prezydentowi miasta oraz sojusznikowi ochotników jakim jest Komendant Miejski PSP wraz z załogą.

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego złożyła zjazdowi sprawozdanie z swojej działalności podczas mijającej kadencji. Nie stwierdziła rażących naruszeń statutu związku oraz innych przepisów i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu.

Zjazd jednogłośnie uchwalił absolutorium dla ustępującego Zarządu. Następnie odbyła się dyskusja , owocem dyskusji był materiał do opracowania programu na lata 2016 – 2021.

Zjazd zatwierdził skład zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w składzie 15 osobowym. Zarząd wybrał swojego Prezesa Druha Waldemara Wojtasia – Prezesa OSP Piechowice.

Na specjalnym posiedzeniu w dniu 20 października br. zarząd wybrał prezydium zarządu w składzie:

  • Wiceprezes - Druh Marek Pawłowicz – Prezes Oddziału Miejskiego ZOSP w Jeleniej Górze,
  • Wiceprezes Druh Stanisław Leszcz – Wiceprezes Oddziału Gminnego ZOSP w Jeżowie Sudeckim,
  • Sekretarz - Druhna Kinga Rożko – przedstawicielka samorządów, skarbnik OSP Janowice Wielkie,
  • Skarbnik - Druh Waldemar Wcześniak -  Oddział Gminny ZOSP Stara Kamienica,
  • Członek Prezydium -  Druh Wiesław Kędzierski – Naczelnik OSP Kowary.
          Obrady zjazdu zakończono szeregiem uchwał.

Zarząd Oddziału w dniu 20 października podjął uchwałę zwołać nadzwyczajny zjazd programowy.